top of page

Cookies:

We do not collect any data or track data from or relating to visits to our website. So...we do not have a cookie policy activated. Should this change we will adjust this policy as needed. Feel free to contact us should you have any questions regarding this. 

Privacy Statement

U vind hier een samenvatting van de privacy verklaring van Simplified IT. Voor een beknopte overzicht wie we zijn en wat we doen verwijs ik u naar onze Home Page pagina.

Doel:

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Simplified IT. Deze worden hieronder toegelicht

Simplified IT stuurt via e-mail nieuwsbrieven, invites voor seminars en webinars. Deze zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres worden verzameld. Daarnaast kunt u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

Beveiliging:

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Simplified IT of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Simplified IT prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Opslag periode:

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Simplified IT, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren

Gegevens die wij bewaren zijn Naam, e-mailadres, firmanaam en telefoonnummer.

Uw Rechten: Zie hieronder, voor zover van toepassing.

  1. Recht op inzage

  2. Recht op rectificatie

  3. Recht op overdracht

  4. Recht op wissen van gegevens

  5. Recht op indienen van een klacht

  6. Recht op stop gegevensgebruik

 

Plichten:

Simplified IT verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten en informatie, of het uitnodigen voor het bijwonen van een webinar of seminar georganiseerd door ons of een van onze partners via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

bottom of page